ALGEMENE VOORWAARDEN gebruik www.secretrooms.nl

Gegevens onderneming

  • Naam : Special Moments Group B.V.
  • Handelsnaam : Secret Rooms, SMG
  • Adres : Atoomweg 12, 1627 LE Hoorn
  • Bereikbaarheid :
  • E-mailadres : info@secretrooms.nl
  • KvK-nummer : KVK 65426002
  • Btw-nummer : 856107049B01

ALGEMEEN

Special Moments Group B.V. (hierna: SMG) exploiteert de website www.secretrooms.nl (hierna: de Site). De Site is een portal waar vraag en aanbod op het gebied van kamerverhuur voor een dagdeel of per nacht samenkomen. De bezoeker van de Site kan via dit kanaal zoeken naar de beschikbaarheid van aangeboden kamers in een bepaalde regio / in een bepaalde periode en desgewenst reserveringen maken.

Door de Site te gebruiken, bekijken, verzenden, in cache op te slaan, op te slaan en/of anderszins te gebruiken, de services of functies op of door de Site op enige wijze te gebruiken, hebt u onvoorwaardelijk ingestemd met alle bepalingen die hierna uiteengezet worden. Als u niet instemt met deze voorwaarden, gebruik de Site dan niet en verlaat deze.

Wij behouden ons het recht voor om gedeelten van deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of te verwijderen op elk gewenst moment en zonder kennisgeving. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. SMG heeft voorts het recht van tijd tot tijd haar dienstverlening aan te passen en/of geheel of gedeeltelijk te staken.

VOORWAARDEN

De Site is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen. De gebruiker van de Site verklaart minstens 18 jaar of ouder te zijn. De Site mag alleen worden gebruikt om legitieme reserveringen te doen en derhalve niet voor het maken van speculatieve, frauduleuze reserveringen of enige reservering in anticipatie op (verwachte) vraag. Betaalde seks wordt door SMG niet gefaciliteerd. Toegang tot de Site kan zonder kennisgeving onmiddellijk worden beëindigd, indien de bezoeker / klant zich niet strikt houdt aan onderhavige voorwaarden.

SMG behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren of aan te passen wanneer zij het vermoeden heeft dat een klant zich bezighoudt met frauduleuze of ongepaste activiteiten, of onder andere omstandigheden waarbij de reservering een fout lijkt te bevatten of een vergissing lijkt te zijn.

Het is niet toegestaan om de Site zodanig te gebruiken dat andere gebruikers worden gehinderd of het goede functioneren van de Site wordt beperkt of aangetast.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SMG en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen SMG en klant.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant per email kosteloos worden toegezonden.

AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en andere uitingen vermeld op de Site van SMG zijn vrijblijvend, tenzij door SMG schriftelijk anders is aangegeven.

Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden locatie. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Daar waar SMG gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden locatie. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SMG overigens niet.

OVEREENKOMST

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SMG de klant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SMG passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt SMG voor een veilige webomgeving. Omdat de klant onder meer elektronisch kan betalen, heeft SMG passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

SMG kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SMG op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is SMG gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

SMG zal uiterlijk bij levering van de dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van SMG waar de klant met klachten terecht kan.

RESERVERINGSOPDRACHT EN BETALING

Iedere reserveringsopdracht wordt door SMG bevestigd door middel van een voorlopige en vervolgens definitieve reserveringsbevestiging per email. Betaling geschiedt bij verstrekking van de reserveringsopdracht. Voor de verschillende betaalmogelijkheden wordt verwezen naar de Site. Op deze plaats wordt volstaan met de mededeling dat betaling onder meer mogelijk is via iDeal, creditcard, PayPal en Bancontact. Bij iDeal worden geen extra kosten in rekening gebracht, bij overige betaalmethoden is dit wel het geval zoals vermeld bij de betaalmethode. Voor contant betalen op locatie is een garantie per legitimatiebewijs nodig als borgstelling. Dat wordt tijdens het reserveringsproces aangegeven.

ANNULERING DOOR KLANT

Annuleringen dienen per e-mail (info@secretrooms.nl) aan SMG kenbaar te worden doorgegeven. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij annulering 14 dagen voor aanvang van de reserveringsperiode is 25% van het reserveringsbedrag en 100% van de toeslag voortvloeiende uit de gekozen betaalmethode verschuldigd.
  • Bij annulering tussen de 2 en 14 dagen voor aanvang van de reserveringsperiode is 50% van het reserveringsbedrag en 100% van de toeslag voortvloeiende uit de gekozen betaalmethode verschuldigd.
  • Bij annulering na dit laatstgenoemde moment blijft 100% van de reserveringssom verschuldigd.

Eventueel reeds ontvangen gelden zullen in voorkomende gevallen direct worden verrekend.

ANNULERING DOOR SMG

Indien enige omstandigheid SMG noopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende klant hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door klant, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door SMG zal zij onmiddellijk het door klant reeds betaalde bedrag terugstorten. Klant heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

WIJZIGINGEN DOOR DE KLANT

Indien de klant een andere dan de in eerste instantie geboekte kamer wenst of de reserveringsperiode wenst te wijzigen, dan is dit mogelijk tot twee dagen voor aanvang van de reserveringsperiode (mits beschikbaar). De hieraan verbonden (extra) kosten bedragen EUR 15,00.

HUISREGELS KAMERS EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

De bij de gereserveerde locatie verstrekte of op enige andere wijze kenbaar gemaakte (huis-)reglementen dienen strikt te worden nageleefd.

De klant en degenen die hem vergezellen tijdens diens verblijf in de kamer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor SMG of de locatieaanbieder en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. Zonder toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan om foto- of video-opnames te maken tijdens het verblijf.

AANSPRAKELIJKHEID VAN SMG

SMG besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de aangeboden locaties en de content van haar Site. SMG kan evenwel niet instaan voor de ononderbroken beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. SMG benadrukt dat het gebruik van de diensten voor eigen risico is.

SMG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door klant van door SMG gecontracteerde accommodaties.

Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door SMG aangeboden kamers binden SMG niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan SMG geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

SMG kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.

Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gereserveerde kamer (verbouwings-)werkzaamheden worden verricht. Voor eventuele geluidsoverlast neemt SMG geen verantwoordelijkheid. De klant wordt in dat geval aangeraden met de locatieaanbieder ter plekke te bezien of er een oplossing is.

Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Haarlem.

SMG is niet aansprakelijk voor eventuele gemiste winst, kosten, directe, indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade of schadevergoedingen die het gevolg zijn van het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van de Site of de services of functies van de Site of die voortvloeien uit uw toegang tot, of onvermogen tot toegang tot de Site of uw vertrouwen op de Site of de services, content of materialen op, of functies van de Site, de verlening van services, of nalaten de services te verlenen, of informatie, of enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, of SMG nu wel of niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Daarnaast heeft SMG geen verplichting om de Site of content daarvan bij te werken.

De totale aansprakelijkheid van SMG wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van slechts directe schade tot maximaal een bedrag van EUR 500,--.

PRIVACY

SMG respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De door u geboekte locatie ontvangt uw gegevens ter kennisgeving.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Al het materiaal dat zich op de Site bevindt, betreft intellectueel eigendom van SMG of haar licentiegevers. Niets van de Site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw worden gepubliceerd, geüpload, geplaatst, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook. Alle handelsnamen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van SMG en mogen niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

TOERISTENBELASTING

Of er toeristenbelasting wordt gerekend, is afhankelijk van de bestemmingsgemeente. Veel gemeenten berekenen die belasting per persoon per nacht, maar dit kan ook per kamer of per reservering. De hoogte ervan varieert per bestemming en/of locatie. Bij de getoonde prijzen op de Site staat duidelijk aangegeven of deze inclusief of exclusief de toeristenbelasting zijn.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Gelet op de aard van de via de Site tot stand gekomen overeenkomst (terbeschikkingstelling van accommodatie op bepaalde datum anders dan voor woondoeleinden) komt u geen herroeppingsrecht toe en kunt u derhalve geen beroep doen op een bedenktermijn.

KLACHTEN

Klachten betreffende de locatie (kamer) kunt u het beste ter plekke melden. De locatieaanbieder kan op dat moment mogelijk nog werk maken van uw klacht, terwijl SMG daaraan achteraf niet veel meer kan doen.

Heeft u een klacht? Dien deze dan zo snel mogelijk in via het e-mailadres info@secretrooms.nl. Klachten kunnen tot uiterlijk vier weken na afloop van de reservering in behandeling worden genomen. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen uw klacht in behandeling te nemen. Hiervan ontvangt u een bevestiging.

DISCLAIMERS

U stemt ermee in dat u de Site op eigen risico gebruikt. De content, services en het materiaal op de Site worden geleverd op basis van 'zoals deze is' en 'zoals deze beschikbaar is' zonder beweringen of garanties van enige aard, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk. We doen geen beweringen en geven geen garanties of bevestiging van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of volledigheid van de services, de content of het materiaal op de Site.

We garanderen niet dat de Site, de content, het materiaal of functies op de Site voortdurend beschikbaar, ononderbroken of foutvrij zijn, dat gebreken verbeterd worden, of dat de Site, content, materiaal of de servers die de Site of services, content en materiaal beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of dat ze nauwkeurig of volledig zijn.