Ik Wil
  Zoekradius

  ALGEMENE VOORWAARDEN gebruik www.secretrooms.nl

  Gegevens onderneming

  ALGEMEEN

  Special Moments Group B.V. (hierna: Secret Rooms) exploiteert de website www.secretrooms.nl (hierna: de Site). De site is een portal waar vraag en aanbod op het gebied van kamerverhuur voor een dagdeel of per nacht samenkomen. De bezoeker van de Site kan via dit kanaal zoeken naar de beschikbaarheid van aangeboden kamers in een bepaalde regio / in een bepaalde periode en desgewenst reserveringen maken.
  Door de Site te gebruiken, bekijken, verzenden, in cache op te slaan, op te slaan en/of anderszins te gebruiken, de services of functies op of door de Site op enige wijze te gebruiken, hebt u onvoorwaardelijk ingestemd met alle bepalingen die hierna uiteengezet worden. Als u niet instemt met deze voorwaarden, gebruik de Site dan niet en verlaat deze.
  Wij behouden ons het recht voor om gedeelten van deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of te verwijderen op elk gewenst moment en zonder kennisgeving. Dergelijke wijziging zijn onmiddellijk van kracht. Secret Rooms heeft voorts het recht van tijd tot tijd haar dienstverleningen aan te passen en/of geheel of gedeeltelijk te staken.

  VOORWAARDEN

  De site is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen. De gebruiker van de Site verklaart minstens 18 jaar of ouder te zijn. De Site mag alleen worden gebruikt om legitieme reserveringen te doen en derhalve niet voor het maken van speculatieve, frauduleuze reserveringen of enige reserveringen in anticipatie op (verwachte) vraag. Betaalde seks wordt door Secret Rooms niet gefaciliteerd. Toegang tot de Site kan zonder kennisgeving onmiddellijk worden beëindigd, indien de bezoeker / klant zich niet strikt houdt aan onderhavige voorwaarden.
  Secret Rooms behoudt zich het recht voor om reserveringen te annuleren of aan te passen wanneer zij het vermoeden heeft dat een klant zich bezighoudt met frauduleuze of ongepaste activiteiten, of onder andere omstandigheden waarbij de reservering een fout lijkt te bevatten of een vergissing lijkt te zijn.
  Het is niet toegestaan om de Site zodanig te gebruiken dat andere gebruikers worden gehinderd of het goede functioneren van de Site wordt beperkt of aangetast.

  TOEPASSELIJKHEID

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Secret Rooms en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Secret Rooms en klant.
  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant per email kosteloos worden toegezonden.

  AANBIEDINGEN

  Alle aanbiedingen en andere uitingen vermeld op de Site van Secret Rooms zijn vrijblijvend, tenzij door Secret Rooms schriftelijk anders is aangegeven.
  Het aanbod bevat een zo volledig een nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden locatie. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door klant mogelijk te maken. Daar waar Secret Rooms gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden locatie. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Secret Rooms overigens niet.

  OVEREENKOMST

  Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SECRET ROOMS de klant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  Aangezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Secret Rooms passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Secret Rooms voor een veilige webomgeving. Omdat de klant onder meer elektronisch kan betalen, heeft SECRET ROOMS passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.
  Secret Rooms kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogste stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Secret Rooms op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Secret Rooms gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  Secret Rooms zal uiterlijk bij levering van de dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van Secret Rooms waar de klant met klachten terecht kan.

  RESERVERINGSOPDRACHT EN BETALING

  Iedere reserveringsopdracht wordt door Secret Rooms bevestigd door middel van een voorlopige en vervolgens definitieve reserveringsbevestiging per email. Betaling geschiedt bij verstrekking van de reserveringsopdracht. Voor de verschillende betaalmogelijkheden wordt verwezen naar de Site. Op deze plaats wordt volstaan met de mededeling dat betaling onder meer mogelijk is via iDeal, creditcard, PayPal en Bancontact. Bij iDeal worden geen extra kosten in rekening gebracht, bij overige betaalmethoden is dit wel het geval zoals vermeld bij de betaalmethode. Voor contant betalen op locatie is een garantie per legitimatiebewijs nodig als borgstelling. Dat wordt tijdens het reserveringsproces aangegeven.

  ANNULERING DOOR KLANT

  Annuleringen dienen per e-mail (info@secretrooms.nl) aan Secret Rooms kenbaar te worden doorgegeven. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:Eventueel reeds ontvangen gelden zullen in voorkomende gevallen direct worden verrekend.

  ANNULERING DOOR SECRET ROOMS

  Indien enige omstandigheid Secret Rooms noopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende klant hierover direct worden geïnformeerd en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door klant, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Secret Rooms zal zij onmiddellijk het door klant reeds betaalde bedrag terugstorten. Klant heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

  WIJZIGINGEN DOOR DE KLANT

  Indien de klant een andere dan de in eerste instantie geboekte kamer wenst of de reserveringsperiode wenst te wijzigen, dan is dit mogelijk tot twee dagen voor aanvang van de reserveringsperiode (mits beschikbaar). De hieraan verbonden (extra) kosten bedragen EUR 15,00.

  HUISREGELS KAMERS EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

  De bij de gereserveerde locatie verstrekte of op enige andere wijze kenbaar gemaakte (huis-)reglementen dienen strikt te worden nageleefd.
  De klant en degenen die hem vergezellen tijdens diens verblijf in de kamer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Secret Rooms of de locatieaanbieder en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

  AANSPRAKELIJKHEID VAN SECRET ROOMS

  Secret Rooms besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de aangeboden locaties en de content van haar Site. Secret Rooms kan evenwel niet instaan voor de ononderbroken beschikbaarheid van haar diensten, voor de juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. Secret Rooms benadrukt dat het gebruik van de diensten voor eigen risico is.
  Secret Rooms aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door klant van door Secret Rooms gecontracteerde accommodaties.
  Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Secret Rooms aangeboden kamers binden Secret Rooms niet. Voor tussentijdse wijzigingen in de gegevens, prijzen of drukfouten kan Secret Rooms geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
  Secret Rooms kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.
  Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gereserveerde kamer (verbouwings-)werkzaamheden worden verricht. Voor eventuele geluidsoverlast neemt Secret Rooms geen verantwoordelijkheid. De klant wordt in dat geval aangeraden met de locatieaanbieder ter plekke te bezien of er een oplossing is.
  Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Haarlem.
  Secret rooms is niet aansprakelijk voor eventuele gemiste winst, kosten, directe, indirecte, incidentele, speciale schade, gevolgschade if schadevergoedingen die het gevolg zijn van het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van de Site of de services of functies van de Site of die voortvloeien uit uw toegang tot, of onvermogen tot toegang tot de Site of uw vertrouwen op de site of de services, content of materialen op, of functies van de Site, de verlening van services, of nalaten de services te verlenen, of informatie, of enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, of Secret Rooms nu wel of niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Daarnaast heeft Secret Rooms geen verplichting om de Site of content daarvan bij te werken.
  De totale aansprakelijkheid van Secret Rooms wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van slechts directe schade tot maximaal een bedrag van EUR 500--,.

  PRIVACY

  SECRET ROOMS respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. De door u geboekte locatie ontvangt uw gegevens ter kennisgeving.

  INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  Al het materiaal dat zich op de Site bevindt, betreft intellectueel eigendom van Secret Rooms of haar licentiegevers. Niets van de Site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw worden gepubliceerd, geüpload, geplaatst, verzonden of gedistribueerd op welke wijze dan ook. Alle handelsnamen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Secret Rooms en mogen niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

  TOERISTENBELASTING

  Of er toeristenbelasting wordt gerekend, is afhankelijk van de bestemmingsgemeente. Veel gemeenten berekenen die belasting per persoon per nacht, maar dit kan ook per kamer of per reservering. De hoogte ervan varieert per bestemming en/of locatie. Bij de getoonde prijzen op de Site staat duidelijk aangegeven of deze inclusief of exclusief de toeristenbelasting zijn.

  UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

  Gelet op de aard van de via de Site tot stand gekomen overeenkomst (terbeschikkingstelling van accommodatie op bepaalde datum anders dan voor woondoeleinden) komt u geen herroepingsrecht toe en kunt u derhalve geen beroep doen op een bedenktermijn.

  KLACHTEN

  Klachten betreffende de locatie (kamer) kunt u het beste ter plekke melden. De locatieaanbieder kan op dat moment mogelijk nog werk man van uw klacht, terwijl Secret Rooms daaraan achteraf niet veel meer kan doen.Secret Rooms is niet verantwoordelijk voor geschillen tussen de huurder en verhuurder.
  Heeft u een klacht over de dienstverlening van Secret Rooms? Dien deze dan zo snel mogelijk in via het e-mailadres info@secretrooms.nl. Klachten kunnen tot uiterlijk vier weken na afloop van de reservering in behandeling worden genomen. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen uw klacht in behandeling te nemen. Hiervan ontvangt u een bevestiging.

  DISCLAIMERS

  U stemt ermee in dat u de Site op eigen risico gebruikt. De content, services en het materiaal op de Site worden geleverd op basis van 'zoals deze is' en 'zoals deze beschikbaar is' zonder beweringen of garanties van enige aard, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk. We doen geen beweringen en geven geen garanties of bevestiging van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid of volledigheid van de services, de content of het materiaal op de Site.
  We garanderen niet dat de Site, de content, het materiaal of functies op de Site voortdurend beschikbaar, ononderbroken of foutvrij zijn, dat gebreken verbeterd worden, of dat de Site, content, materiaal of de servers die de Site of services, content en materiaal beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of dat ze nauwkeurig volledig zijn.